DoGrade 2565

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

@
@

Welcome BackToSchool 2565

ระบบ DoGrade2565 Online

วิธีเข้าดูผลการเรียน รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

วันเกิดนักเรียน เช่น เกิดวันที่ 2 ธันวาคม 2546 ให้กรอก 02/12/2546

พบปัญหา ติดต่องานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ

Back To School 2022...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

2445664