DoGrade 2565

ทุ่งสง

@
@

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบผลการสอบแก้ตัวครั้ง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิธีการใช้ 1. กรอกรหัสประจำตัวนักเรียน 2. กรอกวันเดือนปีเกิด เช่น 05/05/2550

หากพบปัญหาการใช้งาน แจ้งได้ที่ SMS หรือติดต่องานทะเบียน ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2

...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

21716