DoGrade 2565

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

@
@

ระบบ DoGrade Online

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียน 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบผลการเรียน โดยใส่รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก หรือเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

และใส่วัน/เดือน/ปีเกิด โดยมีเครื่องหมาย / เช่น 03/08/2550

Back To School 2022...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

18388