DoGrade 2564

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

@
@

ประกาศผลสอบ 18 ตุลาคม 2564

ระบบ DoGrade2564 Online

วิธีเข้าดูผลการเรียน รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

วันเกิดนักเรียน เช่น เกิดวันที่ 2 ธันวาคม 2546 ให้กรอก 02/12/2546

พบปัญหา ติดต่องานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ

Welcome to WeSchool.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

76041