DoGrade 2564

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

@
@

Welcome Back To School 2564

ระบบ DoGrade2564 Online

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียน 24 ชั้วโมง

สอบถามรายบะเอียดและขอใช้ระบบได้ที่

Welcome to WeSchool.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

65798