DoGrade 2564

สมุทรปราการ

@
@

โรงเรียนสมุทรปราการ

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1และปพ.5)

สามารถตรวจสอบผลการเรียนอย่างเป็นทางการกับงานทะเบียน

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่องานทะเบียน 023950016 ต่อ118

Welcome to WeSchool.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

71372