DoGrade 2565

สมุทรปราการ

@
@

Welcome BackToSchool 2565

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1และปพ.5)

สามารถตรวจสอบผลการเรียนอย่างเป็นทางการกับงานทะเบียน

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่องานทะเบียน 023950016 ต่อ118

Back To School 2022...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

297524