DoGrade 2565

เสนางคนิคม

@
@

Welcome BackToSchool 2565

ระบบ DoGrade2564 Online

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียน 24 ชั้วโมง

สอบถามรายบะเอียดและขอใช้ระบบได้ที่ ครูปรานี ,ครูประยอม ,ครูขวัญฤดี

Line ID:pransn

Back To School 2022...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

43970