DoGrade 2564

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

@
@

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการเรียน

ระบบ DoGrade2564 Online

ฐานข้อมูลปรับปรุง : 09/01/2565 (06/01/2565 :15.48)

ใช้เลขประจำตัวนักเรียน5หลัก (01234) และวัน/เดือน/ปี (01/01/2564) ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียน

สอบถามโทร. 021001888 ต่อ 1 วันและเวลาราชการ (08.30-16.30น.)

Welcome to WeSchool.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

69817