DoGrade 2566

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

@
@

Welcome BackToSchool2566

ระบบ DoGrade2566 Online โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียน 24 ชั้วโมง

ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการโทร. 021001888 (วันและเวลาราชการ)

Welcome to WeSchool....OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

383753