DoGrade 2565

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

@
@

Welcome BackToSchool 2565

ระบบ DoGrade2565 Online

ฐานข้อมูลปรับปรุง : 22/03/2566

ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (01234) และวัน/เดือน/ปี (01/01/2564) ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียน

สอบถามโทร. 021001888 ต่อ 1 วันและเวลาราชการ (08.30-16.30น.)

Back To School 2022...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

214868