โรงเรียนธัญบุรี
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1229265494
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2213272485
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3193250443
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4197256453
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5168281449
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6188248436
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น6357871422
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย5537851338
รวมจำนวนนักเรียน118815722760

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.813.333.09
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.83.213.03
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.883.333.13
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.813.163.01
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.853.183.06
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.793.233.04
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.833.293.08
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.823.193.04