DoGrade 2565

วชิรปราการวิทยาคม

@
@

Welcome BackToSchool 2565

ตรวจสอบผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 (10 มิ.ย. 2565)

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียน 24 ชั่วโมง

สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่

ครูพิธพงศ์ ยิ้มเปรม 089-6461498 Line ID : Pitapong.yim

Back To School 2022...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

40252